Thursday, 2 April 2015

หน้าที่สำคัญของ "ผู้ช่วยผู้กำกับ" คือการหา Reference เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน เพื่อความเข้าใจ และทิศทางในการทำงาน ตรงกันทุกฝ่าย #SkyExits เราเน้นเรื่องนี้อย่างมาก........

หน้าที่สำคัญของ "ผู้ช่วยผู้กำกับ" คือการหา Reference

เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน เพื่อความเข้าใจ

และทิศทางในการทำงาน ตรงกันทุกฝ่าย

#SkyExits เราเน้นเรื่องนี้อย่างมาก........

No comments: